اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,967
تعداد واحدهای باقی مانده: 181,033
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 77,477,620,238
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,125,103
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,084,864
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,084,864
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/28 4,125,103 4,084,864 0 0 53,651 0 34,684 18,967 77,477,620,238
  2 1397/07/27 3,990,641 3,953,361 0 0 53,651 0 34,684 18,967 74,983,396,413
  3 1397/07/26 3,990,753 3,953,472 0 10 53,651 0 34,684 18,967 74,985,508,280
  4 1397/07/25 3,990,864 3,953,564 0 30 53,641 10 34,684 18,957 74,947,714,669
  5 1397/07/24 3,993,757 3,957,083 0 0 53,611 0 34,674 18,937 74,935,286,474
  6 1397/07/23 3,917,533 3,881,636 0 1,955 53,611 1,405 34,674 18,937 73,506,548,626
  7 1397/07/22 3,776,547 3,735,909 0 14 51,656 0 33,269 18,387 68,692,150,413
  8 1397/07/21 3,783,725 3,743,760 0 0 51,642 0 33,269 18,373 68,784,102,025
  9 1397/07/20 3,915,608 3,875,482 0 0 51,642 0 33,269 18,373 71,204,223,737
  10 1397/07/19 3,915,727 3,875,601 0 0 51,642 0 33,269 18,373 71,206,411,329
  11 1397/07/18 3,915,853 3,875,727 0 515 51,642 0 33,269 18,373 71,208,734,965
  12 1397/07/17 3,876,962 3,836,089 0 0 51,127 0 33,269 17,858 68,504,873,918
  13 1397/07/16 3,727,774 3,688,441 0 54 51,127 0 33,269 17,858 65,868,174,859
  14 1397/07/15 3,700,341 3,665,035 0 0 51,073 0 33,269 17,804 65,252,288,653
  15 1397/07/14 3,849,760 3,807,998 0 0 51,073 0 33,269 17,804 67,797,588,239
  16 1397/07/13 3,860,407 3,820,208 0 0 51,073 0 33,269 17,804 68,014,986,239
  17 1397/07/12 3,860,655 3,820,457 0 0 51,073 537 33,269 17,804 68,019,408,455
  18 1397/07/11 3,859,727 3,820,705 0 30 51,073 60 32,732 18,341 70,075,555,923
  19 1397/07/10 3,892,767 3,853,470 0 11 51,043 0 32,672 18,371 70,792,096,183
  20 1397/07/09 4,063,460 4,020,993 0 334 51,032 0 32,672 18,360 73,825,436,968